*Regulamin korzystania ze zbiorów*
 I.
1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
– okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość,
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
II.
1. Książki z działu beletrystyka wypożycza się na okres trzech tygodni.
2. Książki naukowe i popularnonaukowe na okres nie dłuższy niż cztery tygodnie.
3. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książek jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach oraz pomaga w doborze lektury.
6. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
7. Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu.
8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
III.
1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin określony w paragrafie 2 otrzymuje po tygodniu pierwsze upomnienie, a po dwóch tygodniach drugie. Po trzech tygodniach upomnienie za pokwitowaniem. Za każde pisemne upomnienie pobiera się od osób dorosłych równowartość opłat pocztowych oraz zużytych materiałów.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Za pobrane opłaty i koszty wezwań po dokonaniu wpłaty czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
IV.
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania ustala kierownik biblioteki
wg antykwarycznej wartości obowiązującej w dniu naprawiania szkody.
3. Kierownik biblioteki może podawać do wiadomości publicznej wykaz książek podlegających szczególnej ochronie, których zagubienie lub zniszczenie spowoduje dochodzenie nawet 10- krotnej wartości nominalnej ceny książki.
4. Wartość 10-krotnej ceny książki pobiera się w stosunku do zagubionych lub zniszczonych książek o charakterze popularnonaukowym, szczególnie wartościowych i tych, które mają mały nakład.
5. Sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia książek, wysłanych upomnień przeznaczone będą na cele statutowe biblioteki.
V.
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiany prawa do
korzystania z biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Łaszczowa.