Strona główna -> Aktualne konkursy

 

Gminny Konkurs Czytelniczy  „Gawęda o książce”

II edycja

 

Organizatorzy konkursu

Publiczne Gimnazjum im .Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie

Biblioteka Publiczna Gminy  Łaszczów

Adresaci konkursu:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

• uczniowie klas I-III gimnazjum z terenu Gminy Łaszczów

 

Termin konkursu

• I etap szkolny – szkolny, decyduje dyrektor szkoły

• II etap gminny – 11.04.2017r

 

Cele konkursu:  

• popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa,

• zachęcenie uczniów do sięgnięcia po różnego rodzaju literaturę,

• rozwijanie świadomości literackiej uczniów,

• doskonalenie umiejętności autoprezentacji,

• promocja książki,

• proponowanie najbardziej wartościowych pozycji literackich odpowiednich do wieku słuchaczy.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do 31.03.2017r.

• do konkursu może przystąpić maksymalnie trzech uczniów w jednej grupie wiekowej z jednej szkoły, w szkołach posiadających klasy równoległe – sześciu uczniów w jednej grupie wiekowej.

 

Kryteria oceny: 

Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:

 • podanie tytułu i autora książki,

 • poprawność językową, płynność wypowiedzi,

 • streszczenie fabuły utworu,

 • budowanie napięcia, niedopowiedzenia,

 • użycie elementów reklamy,

 • kontakt wzrokowy ze słuchaczami,

 • ciekawy, atrakcyjny, zaskakujący sposób prezentacji (użycie multimediów, metoda i technika dowolna). 

 

Zadania uczestnika konkursu: 

• zadaniem każdego uczestnika jest ustna prezentacja książki (nie może odczytać prezentacji z kartki),

• rodzaj i gatunek prezentowanej literatury dowolny,

• wypowiedź nie może przekroczyć 10 minut,

• uczeń może wybrać dowolny styl prezentacji:

 - streszczenie fabuły,

 - zaprezentowanie głównego bohatera,

 - przedstawienie tylko jednego epizodu,

 - oddanie nastroju.

Wszystkie te style można łączyć w jednej prezentacji.

• Uczestnicy mogą przygotować prezentację z wykorzystaniem multimediów (opiekunowie muszą zgłosić wykaz sprzętu oraz format zapisu prezentacji organizatorom konkursu najpóźniej 10 dni przed konkursem).

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku w celu promocji przedsięwzięcia w środowisku. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail przez Organizatora Konkursu na adres podany przez Uczestnika.

Szczegółowych informacji udziela Pani Izabela Chromiec , nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie.

 

 Autor: BP

2009 Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów